Προμήθεια κι εγκατάσταση μιας συσκευής card reader – ΑΔΑ: 6ΦΓΖ46907Θ-ΠΛΚ

Θέμα: Προμήθεια κι εγκατάσταση μιας συσκευής card reader
Ημερομηνία: 24/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/06/2022 10:55:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΖ46907Θ-ΠΛΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου