ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 73/2021 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" – ΑΔΑ: 6Χ7Ν46907Θ-ΤΟΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 73/2021 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
Ημερομηνία: 08/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 08:45:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ7Ν46907Θ-ΤΟΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου