ΧΕ-897 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 62ΟΟ46907Θ-ΨΥ7

Θέμα: ΧΕ-897 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 11:19:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΟΟ46907Θ-ΨΥ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου