ΧΕ-1141 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 60Μ746907Θ-0ΟΤ

Θέμα: ΧΕ-1141 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:21:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Μ746907Θ-0ΟΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου