ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0) – ΑΔΑ: ΨΤ7146907Θ-8ΞΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0)
Ημερομηνία: 05/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 09:04:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ7146907Θ-8ΞΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου