Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 87/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΖΠ46907Θ-ΠΚΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 87/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2022 09:31:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΠ46907Θ-ΠΚΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου