Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDELLA AEBE – ΑΔΑ: Ψ2Υ646907Θ-ΑΜΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDELLA AEBE
Ημερομηνία: 06/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 12:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Υ646907Θ-ΑΜΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου