ΧΕ-772 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: Ψ06Σ46907Θ-Ε17

Θέμα: ΧΕ-772 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 17/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:15:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ06Σ46907Θ-Ε17
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου