ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚ 50/2022 – ΑΔΑ: 9Ο0Ι46907Θ-Ι24

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ" ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚ 50/2022
Ημερομηνία: 31/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:34:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο0Ι46907Θ-Ι24
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου