Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 28027/31-12-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΜΘΑ46907Θ-ΙΤΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 28027/31-12-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 11/04/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2022 12:07:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΑ46907Θ-ΙΤΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου