Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.327/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ " από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ – ΑΔΑ: 64ΖΥ46907Θ-ΕΟΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.327/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ "
από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ
Ημερομηνία: 19/04/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 08:35:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΖΥ46907Θ-ΕΟΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου