Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.39/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΑΚΟΥΛΕΣ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ Α ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΡΟΔ246907Θ-4Ψ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.39/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΑΚΟΥΛΕΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ Α ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 31/03/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2022 14:33:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΔ246907Θ-4Ψ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου