ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΑΔΑ: ΨΤ2246907Θ-ΕΓΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ
Ημερομηνία: 08/03/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2022 10:21:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2246907Θ-ΕΓΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου