Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/23-04-2021Θ.26 απόφ.Δ.Σ του Νοσοκομείου για " Παροχή υπηρ. επισκ.-συντ. & λειτουργείας των Η/Μ Εγκαταστ.-Εξοπλισμού & δικτύων του Γ.Ν.Χ(103858/7.12.21/6ΛΤΣ469Η2Γ-ΜΥΨ) – ΑΔΑ: 6Χ9Ν46907Θ-Ξ06

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/23-04-2021Θ.26 απόφ.Δ.Σ του Νοσοκομείου για " Παροχή υπηρ. επισκ.-συντ. & λειτουργείας των Η/Μ Εγκαταστ.-Εξοπλισμού & δικτύων του Γ.Ν.Χ(103858/7.12.21/6ΛΤΣ469Η2Γ-ΜΥΨ)
Ημερομηνία: 22/03/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2022 09:28:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ9Ν46907Θ-Ξ06
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου