Π4Θ13-2022 – ΑΔΑ: 66ΞΟ46907Θ-Ψ9Υ

Θέμα: Π4Θ13-2022
Ημερομηνία: 28/02/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 09:47:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΞΟ46907Θ-Ψ9Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου