ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ – ΑΔΑ: ΨΟΞΑ46907Θ-Ι18

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ
Ημερομηνία: 19/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 14:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞΑ46907Θ-Ι18
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου