Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.319/2021 (Π25Θ23) Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ " από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ-MEDICON HELLAS AE – ΑΔΑ: ΨΧΓ946907Θ-ΕΡΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.319/2021 (Π25Θ23) Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ "
από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ-MEDICON HELLAS AE
Ημερομηνία: 05/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 10:48:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΓ946907Θ-ΕΡΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου