Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.11/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ψ3Σ046907Θ-ΝΣΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.11/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 18/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2022 11:29:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Σ046907Θ-ΝΣΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου