Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών&σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υπηρεσίας "Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας" (CPV79212200-5) για χρονική διάρκεια 1 έτος – ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46907Θ-45Ο

Θέμα: Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών&σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υπηρεσίας "Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας" (CPV79212200-5) για χρονική διάρκεια 1 έτος
Ημερομηνία: 18/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2022 10:42:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46907Θ-45Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου