ΧΕ-2094 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-20 ) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/10-12-2020 ΘΕΗΔ8 & Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3& Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 – ΑΔΑ: ΨΥΨΗ46907Θ-ΛΒ4

Θέμα: ΧΕ-2094 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-20 ) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/10-12-2020 ΘΕΗΔ8 & Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3& Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2
Ημερομηνία: 23/12/2021 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2022 10:43:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΨΗ46907Θ-ΛΒ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου