ΧΕ-2137 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4118/ΔΕ/649/24.1.07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 9ΕΒΥ46907Θ-0ΥΓ

Θέμα: ΧΕ-2137 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4118/ΔΕ/649/24.1.07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 31/12/2021 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 19:22:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΒΥ46907Θ-0ΥΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου