Π23Θ17-2021 – ΑΔΑ: ΨΞ6046907Θ-Ν0Λ

Θέμα: Π23Θ17-2021
Ημερομηνία: 04/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2021 09:17:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ6046907Θ-Ν0Λ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου