Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.309/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ DIACHEL – ΑΔΑ: ΨΘΗ446907Θ-659

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.309/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ DIACHEL
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 14:36:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗ446907Θ-659
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου