Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ " από την εταιρεία Σ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΟΦΘ& ΧΕΙΡ – ΑΔΑ: ΩΧ8Τ46907Θ-92Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία Σ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΟΦΘ& ΧΕΙΡ
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 11:03:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ8Τ46907Θ-92Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου