ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΞΗΡΑ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: Ω8ΦΝ46907Θ-Λ0Ξ

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΞΗΡΑ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 11/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2021 14:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΦΝ46907Θ-Λ0Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου