Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.159/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ " από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: Ω11146907Θ-ΣΑΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.159/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 10:23:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω11146907Θ-ΣΑΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου