Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ " από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE – ΑΔΑ: 9Π0Κ46907Θ-916

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/24-9-2020(θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία AMVIS HELLAS AE
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 10:58:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π0Κ46907Θ-916
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου