Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.217/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ " από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: 9ΟΚΒ46907Θ-ΩΗΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.217/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 14:33:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚΒ46907Θ-ΩΗΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου