Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 03/2019 ΕΠΥ 2_2014-Α συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΑΡΜΑΚΩΝ " από την εταιρεία ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 923Φ46907Θ-Μ4Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ 03/2019 ΕΠΥ 2_2014-Α συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΑΡΜΑΚΩΝ "
από την εταιρεία ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 14:05:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 923Φ46907Θ-Μ4Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου