Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3591/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΒΞΛ46907Θ-ΩΛΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3591/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 13:08:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞΛ46907Θ-ΩΛΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου