Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6ΤΖΡ46907Θ-Α8Ω

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 10:06:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΖΡ46907Θ-Α8Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου