Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.233/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ Α ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 6ΗΤΤ46907Θ-Θ6Ω

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.233/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ Α ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 29/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/10/2021 12:13:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤΤ46907Θ-Θ6Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου