Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.218/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Μ. Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΕ – ΑΔΑ: 6ΔΥ646907Θ-ΝΣ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.218/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Μ. Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΕ
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/10/2021 12:09:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΥ646907Θ-ΝΣ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου