Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.282/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ " από την εταιρεία GMK MEDICAL ΜΕΠΕ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΔΑ: 653846907Θ-ΧΨ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.282/2021 συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ "
από την εταιρεία GMK MEDICAL ΜΕΠΕ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 15/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2021 12:30:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 653846907Θ-ΧΨ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου