Π22Θ11-2021 – ΑΔΑ: ΨΜ9Θ46907Θ-5ΞΖ

Θέμα: Π22Θ11-2021
Ημερομηνία: 17/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/09/2021 10:57:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ9Θ46907Θ-5ΞΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου