ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπ΄αριθμ. 51/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ” – ΑΔΑ: ΨΙΖ546907Θ-62Χ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Υπ΄αριθμ. 51/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”
Ημερομηνία: 24/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/09/2021 10:15:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΖ546907Θ-62Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου