ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ – ΑΔΑ: ΨΡΟ746907Θ-9ΔΖ

Θέμα: ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ
Ημερομηνία: 10/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2021 10:24:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΟ746907Θ-9ΔΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου