Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 10/09-04-21(θέμα 31ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΗΟ446907Θ-ΣΝ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 10/09-04-21(θέμα 31ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 12:20:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟ446907Θ-ΣΝ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου