ΧΕ-1181 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ Α 103/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΤΗΣ Α 618/2020 ΔΕΠ – ΑΔΑ: Ψ1ΜΞ46907Θ-Υ23

Θέμα: ΧΕ-1181 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ Α 103/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΤΗΣ Α 618/2020 ΔΕΠ
Ημερομηνία: 26/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 19:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΞ46907Θ-Υ23
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου