Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 13/26-05-2021(θέμα 36ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΑΔΑ: ΩΓ9Ρ46907Θ-6Α6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 13/26-05-2021(θέμα 36ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Ημερομηνία: 17/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2021 12:35:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ9Ρ46907Θ-6Α6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου