Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 16067/05-08-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΩΦΙΨ46907Θ-ΛΜ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 16067/05-08-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 11:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΙΨ46907Θ-ΛΜ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου