Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 18/29-07-2021(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΩΔ2046907Θ-8ΙΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 18/29-07-2021(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 12:06:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ2046907Θ-8ΙΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου