Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 18/29-07-2021(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: 9Ρ0Θ46907Θ-3ΡΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 18/29-07-2021(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 12:10:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ0Θ46907Θ-3ΡΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου