Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 15650/30-7-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 994Λ46907Θ-ΗΝΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 15650/30-7-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 09/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2021 13:15:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 994Λ46907Θ-ΗΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου