Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/17-4-2019(θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Μ.Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε – ΑΔΑ: 6ΥΘ346907Θ-2Κ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/17-4-2019(θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Μ.Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 09:48:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΘ346907Θ-2Κ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου