Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14/09-06-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6Υ3Κ46907Θ-7ΜΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14/09-06-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 09:23:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ3Κ46907Θ-7ΜΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου