Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.48/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " από την εταιρεία Γ & Χ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ – ΑΔΑ: 6ΟΚΖ46907Θ-ΞΨ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.48/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ "
από την εταιρεία Γ & Χ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 13:41:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΚΖ46907Θ-ΞΨ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου