Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.154/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ " από την εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΑΕ – ΑΔΑ: 6Μ5Γ46907Θ-3ΧΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.154/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ "
από την εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 13:11:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ5Γ46907Θ-3ΧΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου