Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 3/26-01-21(θέμα 11ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΞΓΜ46907Θ-1ΛΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 3/26-01-21(θέμα 11ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 11:25:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓΜ46907Θ-1ΛΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου