Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 3/26-01-21(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΛΠΜ46907Θ-8Ν9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 3/26-01-21(θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 09:29:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΠΜ46907Θ-8Ν9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου